آموزش نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
29دی- ساعت 16:30

آزمون مبحث 17 (تاسیسات لوله کشی گـاز خانگی)مختص مجریان گاز- استاد:جواهری

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است