آموزش نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
17 آذر- ساعت 16:00

آزمون مبحث 17 (تاسیسات لوله کشی گـاز خانگی)مختص مجریان گاز- استاد: لطیفی

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است