تاریخ برگزاری: چهارشنبه 1399/07/30 * ساعت برگزاری:16:00
مدت آزمون : 30 دقیقه

آزمون نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده (ورود به حرفه اجرا گروه چهارم 1399)/استاد:دكتر جمشیدی

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است