*تاریخ برگزاری : 1399/08/10*شروع آزمون از ساعت: 16:00
مدت آزمون : 30دقیقه

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مسائل اولیه کارگاهی ونکات اجرایی (ورود به حرفه اجرا گروه چهارم1399) استاد:دکتر شهبازی فر

این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است